REGULAMIN INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w SPÓŁDZIELNI METALOWIEC  w RZESZOWIE

 

I POSTANOWIENIE WSTĘPNE

§ 1

1.Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają.

 1/Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 2/Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytułu prawny do lokalu  mieszkalnego, użytkowego, garażu,    miejsca postojowego w zasobach administratora lub wspólnoty zarządzanej przez administratora.

 3/Administrator - Spółdzielnia Metalowiec 35-326   Rzeszów, ul. Graniczna 6

  4/ login -  identyfikator użytkownika w systemie świadczenia usług drogą elektroniczną

  5/ hasło - hasło zdefiniowane przez użytkownika celem dodatkowej weryfikacji tożsamości

                   użytkownika.

2. Użytkowanie  IBOKa jest bezpłatne.

 

 II POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 2

 

1. Administrator zapewnia użytkownikom świadczenie usługi drogą elektroniczną w systemie IBOK. 

2. Pod adresem www.msm-metalowiec.rzeszow.pl /zakładka IBOK/ administrator zapewnia użytkownikowi :

    1/ wgląd w dane lokalu

    2/ wgląd do kartoteki finansowej jego lokalu /bez ingerencji w zapisy księgowe/ polegający na dostępie do :

        - stanu konta czynszowego

        - wymiaru opłat w danym miesiącu z wyszczególnieniem składników

        - pism, komunikatów, ogłoszeń wysłanych przez administratora do użytkownika.

     3/ wypełnianie ankiet sporządzonych przez administratora.

     4/ zgłoszenia awarii, korespondencji z administratorem.

 

III REJESTRACJA

§ 3

1.Rejestracja użytkownika

  a) Użytkownik lub upoważniona przez użytkownika osoba, aby uzyskać dostęp do aplikacji  musi się zarejestrować  na    stronie IBOKa uzupełniając wszystkie pola w formularzu  rejestracyjnym.


  b) Użytkownik lub upoważniona przez użytkownika osoba po zarejestrowaniu musi zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail, podczas rejestracji na stronie IBOKa poprzez wykorzystanie szczegółów z wysłanej na podany adres wiadomości elektronicznej.

 c) Po dokonanej rejestracji elektronicznej użytkownik składa do administratora podpisany formularz rejestracyjny /zał. nr1/, który można pobrać ze strony internetowej wskazanej w § 2  /zakładka IBOK/ lub w dziale księgowości /p. nr 7 w Sp-ni/ osobiście .

d) Użytkownik składając administratorowi wypełniony formularz rejestracyjny oświadcza, że:

- podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym .

- zawarte w nim informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

-zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


 e) Administrator przeprowadza weryfikacje danych.

 

f)  Po procesie rejestracji i podpisaniu formularza identyfikator Użytkownika jest aktywny w ciągu 7dni od czasu

     dostarczenia poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego do siedziby administratora.

     Aktywacja dostępu jest potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości e- mail do użytkownika.

  

g)       Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych użytkownika z listy użytkowników

i  zablokowania dostępu do konta na jego żądanie złożone Administratorowi w formie pisemnej.

   h)  W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu niezwłocznie zablokowany

           zostanie dostęp do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem danych z listy

           użytkowników.

  IV  KORZYSTANIE Z USŁUG

                                                                                       § 4

1.   Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług na  czas niezbędny do wykonywania czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją systemu.

2.     Administrator zastrzega sobie prawo zmian zasad funkcjonowania IBOKa,  o zmianach

użytkownicy zostaną  powiadomieni drogą elektroniczną.

3    IBOK jest aktualizowany raz w tygodniu.

4  Jeżeli dostęp do IBOKa z jakichkolwiek przyczyn zostanie zablokowany lub nie zostanie zaktualizowany  zgodnie z zapisem w pkt 3 użytkownik nie może rościć sobie żadnego prawa z tego tytułu

5.      Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia

korzystania  z niego w sposób sprzeczny  z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.


    V    ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

                                                                                       § 5

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji

        uzyskanych  za pośrednictwem IBOKa.

 2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora użytkownika

       oraz hasła przez osoby trzecie.

 3.      Informacje uzyskane przez  użytkownika za pośrednictwem IBOK  nie mogą stanowić wyłącznej 

podstawy roszczeń  wobec administratora.

    VI      INNE POSTANOWIENIA

                                                                                     § 6

1.      Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2.      Regulamin opublikowany na IBOK  uznaje się za doręczony do Użytkownika.

3.      Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych IBOK wykorzystywane będą

 wyłącznie w celach statutowych. 

 

                                                                                                                                      

  

 Plik formularza rejestracyjnego do Internetowego Biura Obsługi Klienta (PDF).